Gå til indhold

Bibeholdes af dansk statsborgskab udover det 22. år

Ansøgning om bibeholdelse af dansk indfødsret ud over det 22. år skal indgives af den pågældende selv og skal stilles til Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet. Ansøgningen skal være ledsaget af ansøgerens egen samt forældres fødsels- eller dåbsattester og vielsesattest.

Ansøgning om bevis for eller bevarelse af dansk indfødsret (statsborgerskab) kan nu indgives på et særligt ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet ligger på Udlændingestyrelsens hjemmeside www.nyidanmark.dk under overskriften "Statsborgerskab".

Det tilføjes, at ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret i almindelighed kun kan forventes imødekommet, såfremt ansøgeren personligt frem til ansøgningens tidspunkt har bevaret en reel tilknytning til danske forhold.

Hvis man afleverer ansøgningsskemaet til en dansk repræsentation (ambassade eller konsulat), skal der betales et gebyr til repræsentationen.

I henhold til Udenrigsministeriets betalingsordning om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten § 1 vil der være at erlægge et gebyr på DKK 1.000, såfremt der ønskes bistand fra ambassadens side i forbindelse med indgivelse af ansøgningen.

Hvis man indsender eller afleverer ansøgningsskemaet til Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet, skal der ligeledes betales gebyr.

Ansøgningen skal være ambassaden eller Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriets Indfødsretskontor i hænde senest dagen før, ansøgeren fylder 22 år.


Indfødsretskontoret har følgende adresse:

Indfødsretskontoret, Slotsholmsgade 10, DK-1216 København K, Tlf. nr. +45 72 26 87 00 (9.00-12.00, lukket onsdag)

Ved tekniske spørgsmål vedrørende det digitale ansøgningsskema bedes man rette henvendelse på [email protected]

www.nyidanmark.dk

Da sagsbehandlingen i Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet er 14-16 måneder, tilrådes det, at ansøgningen om bevarelse af indfødsretten indgives mellem det fyldte 20. og 21. år.

Hvis ansøgeren ikke opfylder betingelserne for bevarelse af dansk indfødsret, eller hvis ansøgningen er indgivet for sent, kan der efter ca. 1 års ophold i Danmark søges om generhvervelse af dansk statsborgerret. Det er en forudsætning, at ansøgeren opfylder de almindelige betingelser for erhvervelse af dansk statsborgerret. Det vil bl.a. sige, at ansøgeren uden brug af omskrivninger eller andre sprog og med den accent, som er naturlig, kan deltage ubesværet i en almindelig samtale på dansk.